Offentlig sektor

Indre Fosen Næringsportal

Offentlig sektor er et ord for arbeidsplasser i statlig eller kommunal regi. Selskap som eies av stat eller kommune regnes også i mange sammenhenger som en del av offentlig sektor. I offentlig sektor finnes en rekke spennende og varierte jobber.

NAV er et eksempel på en statlig arbeidsplass. Nyansatte i NAV har vanligvis en bachelor eller mastergrad. De har for eksempel samfunnsvitenskapelig, humanistisk, IKT, økonomisk eller juridisk bakgrunn eller har en profesjonsutdannelse som sosionom, audiograf, psykolog eller fysioterapeut. I NAV-kontorene jobber sosionomer, samfunnsvitere, jurister, humanister, økonomer, pedagoger og andre med universitets- eller høgskolebakgrunn.

Ifjobb er et selskap som eies av Indre Fosen kommune og er det som kalles en vekstbedrift. Noen trenger en tilrettelagt arbeidsplass med trygge, kompetente veiledere rundt seg. Andre har gått på en smell eller har utfordringer som gjør at de trenger arbeidspraksis eller bistand for å komme ut i jobb. Veilederne i Vekstbedriftene er eksperter på å se ressursene i hver enkelt og finne et jobbtilbud for alle. Bedriftene er en del av det lokale næringslivet, og samarbeider med andre bedrifter for å skaffe jobb og praksisplasser til folk som trenger det.

Bedrifter som stiller ut på Yrkesmessa 2022:

Bedrifter innenfor bransjen i Indre Fosen: