– Omstillingsprogrammet i Indre Fosen har vært vellykket

Bilde: Thorbjørn Dahle og Thomas Bergo i Omstillingsprogrammet

 

En evaluering fra analyseselskapet Oxford Research har vurdert effekt og måloppnåelse for omstillingsprogrammet i Indre Fosen. Rapporten peker på betydelig suksess, samtidig som kommunen fortsatt har utfordringer som må løses.

Etter seks år med ekstraordinært omstillingsarbeid i Indre Fosen, kommer nå en sluttevaluering fra Oxford Research.

 

– Hovedfunnene bekrefter at vi har truffet riktig med mange av tiltakene. Samtidig viser evalueringen at kommunen fortsatt har utfordringer å jobbe med framover. Jeg er imponert over innsatsen til alle som har bidratt og ser fram til fortsettelsen, sier programleder Thomas Bergo.

 

Positive funn:

Programmet har vært veldrevet med god organisering og godt samarbeid med lokale bedrifter.

 

Suksess i målsetning: målet om 350 skapte og sikrede arbeidsplasser er nådd. Spesielt viktig har denne støtten vært for bedriftene under pandemien.

Forbedret utviklingsevne blant bedrifter, med mange som nå aktivt jobber med omstilling og innovasjon.

 

Det er utformet en solid modell for videreføring av arbeidet for næringsutvikling etter at omstillingsprogrammet avsluttes.

 

Forbedringspunkter:

Miljøene som jobber med næringsutvikling i kommunen, har ikke klart å samarbeide på en god nok måte. Framover vil det være behov for at de forener krefter og styrker samarbeidet.

 

Som en sammenslått kommune med ulike grender som står i motsetning til hverandre, har det vært utfordrende å realisere nettverksprosjekter. Framover vil det være behov for styrke samarbeidet og skape et sterkere felleskap i hele Indre Fosen.

 

Indre Fosen har i for liten grad utnyttet nærheten til Trondheim, som har kompetanse og ressurser som kan komplementere de lokale forholdene i Indre Fosen. Framover vil det være behov for styrke innsatsen og samarbeidet miljøene i Trondheim og Trondheimsregionen.

 

­– Vi kjenner oss godt igjen i funnene i evalueringen og anerkjenner utfordringsbildet. Bedre lokalt samarbeid og tettere forbindelse mellom næringsmiljøene i Trondheim og på Fosen vil være viktig å jobbe videre med, sier Bergo.

 

Selv om omstillingsprogrammet nå avsluttes, vil kommunen fortsatt ha et overordnet ansvar for nærings- og samfunnsutvikling.

 

­– Vi har fått på plass strukturer for videreføring av omstillingsarbeidet. Kommunens rolle som samfunnsutvikler innebærer blant annet å legge langsiktige strategier og å gjøre de riktige prioriteringene. For å lykkes med dette er det også avgjørende at vi får til god samhandling mellom kommunen og næringslivet, sier Bergo.

 

Samarbeidsavtale og nytt næringsråd

Som en videreføring av arbeidet, har kommunestyret vedtatt at det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom kommunen, næringsforeningen, næringshagen og reiselivet. Denne skal bidra til å avklare roller, forventninger og felles satsingsområder. Eksempler på framtidige samarbeidsprosjekter vil være tiltak knyttet til bostedsattraktivitet, rekruttering, reisemålsutvikling, arealutvikling, profilering og omdømme.

 

Kommunen har også opprettet et næringsråd for å styrke samarbeidet mellom næringslivet, politisk og administrativ ledelse i kommunen.

 

– Næringsrådet skal gi innspill til aktuelle saker med betydning for næringslivet. Det skal også følge opp den strategiske næringsplanen og bidra til å realisere handlingsplaner.

 

– Vi har alle muligheter til å lykkes

Varaordfører Knut Ola Vang synes rapporten fra Oxford Research er god lesning.

 

– Rapporten viser, som jeg også har opplevd, at omstillingsprogrammet har jobbet godt og oppnådd gode resultater. Indre Fosen kommune har alle muligheter til å lykkes med framtidig næringsarbeid. Vi har en næringshage, en aktiv næringsforening, en ny videregående skole og et næringsliv i medvind. Nå må kommunen rigge gode strukturer for videre næringsarbeid, og deretter bidra til at alle gode krefter i kommunen samhandler om videre vekst, sier Vang, som også benytter anledningen til å takke programledelsen og styret til omstillingsprogrammet for godt utført arbeid.

Del: